Специализирани съдилища в Англия и Уелс

-

Освен обикновените съдилища, на територията на Англия и Уелс съществуват още специализирани и административни съдилища. Нека ги разгледаме по-подробно.

Административни съдилища

Административните съдилища в Англия и Уелс са известни още като трибунали. Те от своя страна могат да бъдат трибунали на първа инстанция и трибунали от по-горна инстанция.

  • Трибунал от първа инстанция

Тези съдилища са с обща юрисдикция. Основната им функция е разглеждането на жалби срещу решения на правителството в области, попадащи в компетенцията на трибунала. В някои случаи, трибуналът има компетентност на цялата територия на Обединеното кралство, не само в Англия и Уелс. Трибуналът от първа инстанция е разделен на 6 камари, които са:

–         Камара по спорове във връзка със социални обезщетения (The Social Entitlement Chamber);

–         Камара по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ (The Health Education and Social Care Chamber);

–         Камара по спорове във връзка с военни пенсии и компенсации за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);

–         Камара по данъчни спорове (The Tax Chamber);

–         Обща регулаторна камара;

–         Камара по спорове във връзка с имиграцията и убежището.

  • Tрибунал от по-горна инстанция

Този трибунал е създаден, за да разглежда жалбите върху решения, взети от трибунала на първа инстанция. Той е компетентен за цялата територия на Обединеното кралство и също е разделен на камари. Трибуналът също така има правомощия да разглежда съдебни производства по преразглеждане, които са му прехвърлени от Висшия съд. Понастоящем съществуват четири камари, които са:

–         Камара по обжалване на административни спорове (The Administrative Appeals Chamber);

–         Камара по поземлени спорове (The Lands Chamber);

–         Данъчна и канцлерска камара (The Tax and Chancery Chamber);

–         Камара по спорове във връзка с имиграцията и убежището.

Има тенденция, която прави процедурата в трибуналите по-малко официална от тази в останалите съдилища. Членовете на трибуналите могат да включват хора, които не са толкова вещи в областта на правото или са непрофесионалисти, но в повечето случаи главното лице има правна квалификация.

Работата на Административния съд в Англия и Уелс включва компетентност по административно право и компетентност по надзорна дейност над всички съдилища и трибунали от по-ниска инстанция.

Специализирани съдилища

На територията на Англия и Уелс има и много специализирани съдилища, някои от които:

  • Съдилища на съдебните лекари (Coroners’ Courts)

В тези съдилища съдебен лекар, а понякога и съдебни заседатели, разследват причините за настъпването на жестока, неестествена и подозрителна смърт при хората, както и случаи, в които е настъпила бърза смърт по неизвестни причини.

  • Опекунски съд (Court of Protection)

Tози съд взима решения във връзка с имоти и вещи, здравни осигуровки и личното благосъстояние на възрастни и деца, които са недееспособни. Съдът има правомощията да решава кое лице е дееспособно и кое не.

  • Военни съдилища (Courts Martial)

В тези съдилища се завеждат делата, които са предмет на военно право. Те са само срещу членовете на военните сили.

  • Църковни съдилища (Ecclesiastical Courts)

Тук се взимат решения по дела, свързани с църквата на Англия, както и с църковното право.

Полезни връзки: