Съвместен Живот

-

Този раздел се отнася до правата на двойките, които живеят заедно без да са сключили брак; това е извество като съжителство. В различните параграфи от закона може да нямате същите права като една семейна двойка, която живее заедно. Ако не е споменато друго, тази информация се отнася и за хомосексуалните и за хетеросексуалните партьори.
От декември 2005г. хомосексуалните двойки имат възможност да сключват граждански брак, което им дава равни права и отговорности със семейните двойки.
Ако искате да отстоявате законните си права в определени области от взаимоотношенията ви с вашия партньор, можете да направите редица договори, които ще се признаят в съда. Тези договори могат да бъдат, например, за: споделена отговорност за децата ви, право на собственост върху имуществото, в което живеете и право на собственост върху поравно придобити вещи. За тази цел ще се нуждаете от помощта на опитен адвокат.

Отговорност за децата

Мъжът като партньор не е задължително да бъде баща на детето. Една неомъжена майка поема самостоятелна отговорност за детето си, освен ако:
· Раждането на детето е регистрирано заедно с бащата; или
· Е направено официално споразумение (нарича се споразумение за родителска отговорност) с бащата на детето; или
· Съдът е отсъдил в полза на бащата; или
· Бащата е настойник на детето (единствено бащата поема отговорност, ако майката умре); или
· Бащата се жени за майката.
Обаче, и двамата родители са отговорни за финансовото осигуряване на детето. Ако сте баща, вие сте финансово отговорен, дори ако нито живеете с майката, нито вашето име е вписано в акта за раждане на детето. Агенцията за Защита на Детето (Child Support Agency) може да ви потърси за издръжка на детето, ако вече не живеете с майката.
Ако се разделите, вие и вашия партьор можете да направите неофициално споразумение за връзка с вашето дете. Ако това не е възможно, може да бъде поискана съдебна намеса. Съдът обикновено ще разреши връзка между детето и родителят, с който то не живее, освен в случаите на извънредни обстоятелства.
При хомосексуалните партньори не съществува автоматична отговорност за децата на другия партньор. Като партньор на лезбийка или гей можете да успеете да получите определени ограничени права по съдебен път.

Осиновяване

Несемейните двойки, които живеят заедно, немогат да осиновят дете, въпреки че законът ще се промени през 2005г. До тогава партньорът трябва да подава документи за осиновяване като необвързан човек.

Смърт и наследство

Ако партньорът умре без да остави наследство, вие не можете автоматично да го наследите, изключение прави поравно придобитата с вашия партньор собственост. И двамата ще трябва да си направите завещания, ако искате да сте сигурни, че другия партньор ще ви наследи. Обаче, за разлика от семейните двойки, няма да бъдете освободен/а от наследствена такса. Някои хомосексуални двойки получават други права през 2005г.

Дългове

Вие и вашият партньор сте законно отговорни за вашите собствени дългове, за целия размер на дълга, когато сте свързали името си с друг човек, и за дългове, за които имате „обща или индивидуална” законна отговорност. Например, ако вие сте единият партньор от хетеросексуална двойка, вие сте отговорен/а за целият размер на данъците, независимо дали вашият партньор допринася за плащането им или не. Ако сте поръчител на вашия партньор, вие ще бъдете законно отговорен/а за дълга.

 Пари и вещи

Правото на собственост върху вещите може да бъде сложно, но като цяло правилата са както следва:
· Собственост, която сте притежавал/а приди да започнете да живеете с вашия партньор си остава ваша;
· В повечето случаи, вие притежавате това, което сте купил/а;
· Ако купите някаква собственост от обща банкова сметка, тя ще бъде съвместно придобита;
· Ако подарите някаква собственост на вашия партньор, тя ще му принадлежи, въпреки че това ще е трудно да се докаже;
· Ако дадете на вашия партньор пари за домакинството, всяка собственост, закупена със спестявания от тези пари по всяка вероятност ще принадлежи на вас.

Банкови сметки

Ако живеете с вашия партньор, но имате отделни банкови сметки, никой от вас няма да има достъп до парите в банковата сметка на партньора си. Ако партньорът умре, салдото по сметката ще бъде собственост на държавата и не може да бъде използвано докато държавата не се разпореди.

Ако сметката е обща, и двамата партньори ще имат достъп до парите в сметката. Ако банковата сметка е на семейни партньори с общо име, при смърт на единия партньор, цялата сметка незабавно става собственост на другия партньор.

Финансова издръжка

Нито един от партньорите не е законно задължен да издържа другия партньор финансово. Ако сте хетеросексуални партньори, които живеят заедно и претендирате за помощи или Jobseeker Allowance въз основа на дохода, данъчни кредити, домашни и данъчни облаги, към вас ще се отнесат като към двойка и размерът на дохода ви ще бъде пресметнат общо. Това не се отнася за хомосексуалните двойки до м. Декември 2005г.
Доброволни съгласия за взаимна издръжка могат да бъдат трудно приложени.

Пенсии

Правилата на пенсионните програми са променливи. Дали ще извлечете полза от програмата, към която вашия партньор принадлежи, зависи от самата програма. Повечето програми предлагат облаги за децата, които са на издръжка, а някои програми предлагат облаги за хетеросексуалния партньор, който зависи от издръжката на другия партньор. Достъпните облаги за хетеросексуалните партньори, независимо дали са семейни или не, трябва да бъдат достъпни и за хомосексуалните връзки. В противен случай, може да се говори за незаконна дискриминация. Можете да направите така, че личната ви пенсия да обезпечава който и да е член от програмата, но най-вероятно ще трябва да внесете по-големи вноски към пенсионният фонд.

Студентски помощи

Ако сте студент/ка, която/който живее с партньора си, приходът на вашия партньор няма да бъде взет под внимание, когато се решава дали сте подходящ/а за студенстки помощи.

Собственици

Един имот може да бъде притежаван само от единия патньор или да бъде съсобственост.

Ако вашия парньор е единствен собственик, може да нямате никакви права да останете в къщи, ако вашият партньор ви помоли да напуснете, въпреки че може и да сте способни да защитите позицията си. Ще се нуждаете от професионален съвет по този въпрос.

Ако връзката ви приключи и имате деца, съдът може да прибави прехвърлянето на имуществото в защита на децата.

Ако вие и вашия партньор сте съ-собственици, вие може или да сте “съ-наематели”, или “общи наематели”. (Тук не става въпрос да сте наемател, в смисъл да наемете имот от хазяин).

Ако сте “съ-наематели”, имотът не може да бъде продаден без изришното съгласие и на двама ви. Ако някой от вас умре, делът му автоматично се прехвърля на другия.

Ако притежавате имот като “общи наематели”, всеки от вас ще си има дял, от който може да се отърве както пожелае. Големината на дяловете зависи от вас. Ако някой от вас умре, можете да оставите дела си на когото пожелаете.

 Най-близък роднина и медицинско съгласие

Някои организации – например, болници и затвори – обикновено ще приемат несемеен партньор, който живее с вас, като най-близък родственик. Ако искате да посочите партньора си като най-близък роднина, трябва да настоявате за това. Обаче, не можете да направите почети нищо, ако организацията откаже да приеме този факт.
Ако на вашия партньор му предстои операция и е нужно съгласието на най-близкия роднина, вие може да имате възможност да дадете съгласието си, въпреки че, по-точно казано, ако съществува съпруг или съпруга, те ще бъдат най-близките роднини. Националната служба по здравеопазването (NHS) ви позволява официално да посочите най-близкия си родственик и това може да бъде партньора ви.

Най-близък роднина и медицинско съгласие

Някои организации – например, болници и затвори – обикновено ще приемат несемеен партньор, който живее с вас, като най-близък родственик. Ако искате да посочите партньора си като най-близък роднина, трябва да настоявате за това. Обаче, не можете да направите почети нищо, ако организацията откаже да приеме този факт.
Ако на вашия партньор му предстои операция и е нужно съгласието на най-близкия роднина, вие може да имате възможност да дадете съгласието си, въпреки че, по-точно казано, ако съществува съпруг или съпруга, те ще бъдат най-близките роднини. Националната служба по здравеопазването (NHS) ви позволява официално да посочите най-близкия си родственик и това може да бъде партньора ви.

Категория: