Условия за предоставяне на професионални услуги във Великобритания

-

В живота ни във Великобритания, често ни се налага да ползваме услугите на определен професионалист. Важно е да знаем, че много от тези професионалисти имат изключителните права да дават съвети и предлагат услуги в определени области, като това им право е гарантирано от законовите разпоредби на Кралството. Примери за такива професии са финансовите съветници при предоставянето на финансовото консултиране или адвокатите при прехвърляне на собственост.

Често си задаваме въпроса, можем ли да се доверим на определено лице или фирма, ако то ни предлага определена „запазена“ услуга. Отговорът на този въпрос не е еднозначен и зависи от много фактори, но има определени неща, които можем да проверим и които могат да ни помогнат да вземем правилното решение. Има характерни черти, които са общовалидни почти за всички професии.

На първо място, трябва да се уверим, че дадено лице или фирма има право или лиценз за извършването на дадена услуга. Ако такъв е налице, то това е гаранция за професионалното отношение и знанията на лицето. Повечето от професионалистите са длъжни да членуват в професионални организации или гилдии, а дали дадено лице е член на такава, можем да проверим от съответния членски номер или лиценз, който то е длъжно да предостави на клиента.

Друг индикатор за професионално членство е титлата, под която лицето се подписва, като например “ACCA“, за сертифицирани счетоводители, която лицето също е длъжно да посочи в писмената си кореспонденция, само ако има правото и е регистрирано, като член на съответната организация. При ползването на услуги, често си заслужава да направим справка, дали лицето наистина членува в съответната професионална организация. За повечето такива, това може да се направи на уебсайта на организацията, където информацията е предоставена за свободно ползване. На тези сайтове можем да намерим и информация, за съответните правила, на които се подчиняват съответните професионалисти, както и какво да направим ако не сме доволни от съответната услуга.

Третият изключително важен момент при избора на съветник е да се уверим, че лицето има професионална застраховка, която покрива определени имуществени вреди. Тези застраховки могат да бъдат, както на името на фирмата, която предоставя услугата и съответно осигурява покритие за всички работещи за фирмата лица, така и индивидуално за съответния професионалист. Наличието на такава застраховка не трябва да се пренебрегва, особено когато става въпрос за получаването на услуга при покупката на недвижим имот или друго движимо имущество на голяма стойност. Обикновено в придружителните писма на съответната професионална фирма е посочен номера на застрахователната полица, името на застрахователя както и нивото на застраховане. В повечето професии има изрични изисквания, за поддържане на допустимо ниво на застраховане. Например при адвокатските услуги, нивото на застраховане е не по-малко от два милиона паунда и всеки адвокат е длъжен да има такава застраховка, като в случай на закриване на адвокатската дейност, застраховката има действие 6 години след прекратяването на дейността на фирмата.

Четвърто важно условие при професионално предоставяне на услуги е че повечето професионалисти са длъжни да предоставят на клиентите си освен писмен договор за конкретната услуга, така и общите си условия на работа, включително и информация за това къде може клиента да се оплаче, ако не е доволен от предоставената услуга. Често, ако имаме работа с голяма фирма при сключване на договор за съответната услуга ни се предоставят и вътрешните правила за оплакване. Ако ни се наложи да направим такова оплакване, след като се процедира по вътрешния ред, ако взетото решение не ни задоволява, можем да направим оплакване до съответната професионална организация натоварена с издаването на съответния професионален лиценз. Много професионални организации са длъжни да поддържат и независим орган, който действа, като квазиюрисдикция и може да взима различни по степен решения, от присъждане на финансови компенсации в определени размери до отнемане на лиценза на съответната професионална фирма или физическо лице.

Съществуват и определени професии, чиято дейност е супер регламентирана, като адвокатските услуги, където съществуват супер органи, като например правният омбудсман, който има юрисдикция за всички правни професии, като “solicitors”, ”barristers”, “legal executives” и др. При тези професии, често е трудно да се прецени, къде би имало по-голяма тежест нашето оплакване. Като принцип, преценката зависи, от степента на правомощия на съответния орган, конкретното оплакването, евентуалните финансови граници на претенциите ни. Добре е да се знае, че често наказващият орган има ограничени правомощия, както и лимит при присъждане на обезщетения.

Кога можем да се оплачем от съответният професионалист на съответната професионална организация или квазиюрисдикция?

Правилото е, че първо трябва да сме изчерпали вътрешните методи за постигане на споразумение с лицето. Често, това първо ниво на комуникация е достатъчно да се решат определени проблемни въпроси. Почти във всички застрахователни договори, които покриват професионалните услуги съществуват клаузи, които задължават съответните фирми да уведомят застрахователя, ако съществува потенциален съдебен иск от страна на клиента. Това именно условие, често може да послужи, като катализатор за бързото и благоприятно решаване на въпросите при направено оплакване вътре в самата организация, тъй като уведомяването на застрахователя за маловажни въпроси може да увеличи годишния премиум на съответната професионална организация.

Ако не сме задоволени от резултата на това първо ниво, можем да преминем на следващият етап и да поискаме намесата на съответния външен арбитър. При поискване на такава намеса, е необходимо да се преценят основанията на оплакването, евентуалните вреди, преки и косвени, както и шансовете ни за успех. Също, дали си заслужава да отделим време и средства за поддържането на оплакването. Повечето квазиюрисдикции имат съответните процесуални правила за работа и съответно молбите, доказателствените средства и времето за отговор могат да се различават чувствително при различните органи. Като често това може да ни коства доста средства и време. Във всички случаи е добре при този начален етап да ползваме професионална помощ, за да си осигурим максимално шансовете за успех.

При определени случаи, ако оплакването ни е безпочвено, можем да изпаднем и в ситуация, където съответния бизнес е направил определени разходи, за да се защити и съответно ако не успеем може да търси покриването на съответните разходи.

Последно, ако сме претърпели имуществени и/или неимуществени вреди в резултат на предоставени професионални услуги, винаги можем да се обърнем до съда и да предявим иск за обезщетение. Това ни право е абсолютно и съответно не е зависимо от това дали сме предприели други мерки освен преговори със съответната фирма или професионалист. Често ако обаче изберем първо да предявим оплакването или спора до квазиюрисдикция, то съответното решение ще е задължително и основанията ни за допълнително съдебно дело ще са доста ограничени.