Чести спорове със съседи

-

Граници, огради и стени

Ако възникне спор между двама съседа относно границата между техните имоти, важно е да се открие кой притежава спорното парче земя. Основното доказателство ще се съдържа в законните документи. Обикновено, явно доказателство от този вид е заключително.
Обаче, границите между имотите може да се различават по някакъв начин от границите, описани в официалните документи или договора за наем. Най-често срещаната промяна е чрез взаимно съгласие или чрез незаконно посегателство (непозволено обитаване). За повече полезна информация относно споровете около границите, погледнете уебсайта на Royal Institution of Chartered Surveyors (www.rics.org).

Правото да издигнете бариера

Най-общо казано, собственикът не е длъжен да построи и поддържа някакъв вид бариера, например, ограда, стена, дървена решетка или перила, около имота си. Някои изключения се допускат когато:
 има клауза в официалните документи или договора за наем;
 имота е близо до улица, от което може да възникне някаква повреда;
 земята се използва за опасни цели – например, съхранение на химикали;
 бариерата е необходима, за да немогат животните, различни от домашните любимци, да се изгубят.Кой може да използва или ремонтира бариерата
За да се реши кой може да използва и ремонтира бариерата, трябва първо да се открие кой я притежава. Правилата относно правото на собственост са същите както при останалите видове граници. С други думи, законните документи може да конкретизират кой притежава оградата, или вие може да имате доказателство, че тя ви принадлежи.
Ако бариерата принадлежи единствено на вас, можете да я използвате както си пожелаете, без съгласието на вашия съсед, при условие че е безопасно. Съседът няма никакви права върху бариерата. Например, той не може да я използва за отглеждането на увивни растения без вашето разрешение. Ако оградата е съвместна собственост, всеки от съседите може да я използва, при условие че са взети необходимите мерки за безопасност. Всякакъв вид ремонтна дейност трябва да се финансира съвместно.
Като собственик, вие не сте длъжен да ремонтирате бариерата, освен ако официалните документи или договора за наем не ви задължават. Обаче, ако бариерата причинява някаква вреда или щета, съседът ви може да поиска компенсация чрез съда.
Ако, като собственик, вие имате бариера, разположена близо до улица, тя трябва да бъде поддържана в добро състояние, за да се избегнат неприятности или опасност за хората, които използват улицата. Ако бариерата нарани случаен минувач – например, ако има щръкнала жица или се струти върху някой на улицата – този човек може да поиска компенсация чрез съда.

Общи стени

Съществуват специални правила относно структурната дейтост на стените, които се намират на границата между земите на различни собственици, или които се използват от двама или повече собственика на различни сгради. Собственикът трябва да уведоми съседите за някаква евентуална дейност, която смята да извърши. Правилата дават право на съгласие или несъгласие с дейността в рамките на определен период от време, както и компенсация, и временна протекция за сгради и имоти. Ако няма съгласие, може да бъде нает инспектор, който да реши кога, как и каква дейност може да бъде извършена (повече информация можете да потърсите в (www.rics.org).

Ограничителни мерки за планиране на бариери

Обикновено не е необходимо разрешение за планиране преди поставянето на ограда или стена, при условие че височината не е повече от един метър, или два метра – във всеки друг размер. Ако желаете да надвишите тези ограничения, ще ви е необходимо разрешение за планиране от местните власти.

Жив плет

Ако плета на съседа ви е висок и препречва навлизането на светлината, потърпевшия може да подкастри корените или клоните. Обаче, никой не трябва да намалява височината на плета без да се допита до адвокат. Освен това, някои плетове са защитени от закона.
Ако имате проблем с височината на съседския плет и не сте разрешили проблема помежду си, можете да се обърнете към местните власти. Срещу съответната такса, властите могат задълбочено да разгледат проблема и да издадат заповед за подкастрянето на плета до 2 метра.
Hedgeline (024 7638 8822; www.hedgeline.org) е организация, която може да посъветва своите членове, които са били обезпокоени по някакъв начин от жив плет.

Достъп до собствеността на съседа за извършването на ремонтни дейности

Ако желаете да извършите ремонт на дадено имущество, може да се наложи да навлезете в съседския имот или земя, за да извършите ремонта.
В законните документи на имуществото може изрично да е поместено правото ви на достъп за извършването на проучване и ремонт. Ако няма такова право, или не постигнете съгласие, а желаете да извършите даден ремонт, закона ви позволява да се обърнете към окръжния съд, за да получите разрешение за достъп до земята или имота на съседа ви и да извършите необходимия ремонт. За молбата се заплаща такса.

Надвиснали клони

Ако дървото на съседа е надвиснало над вашия имот, съседът трябва да бъде помолен да подкастри дървото. Ако това не стане, вие имате право да подкастрите дървото до границата на двата имота. Премахнатите клони и(или) плодове принадлежат на съседа и трябва да му бъдат върнати.
Освен това, надвисналото дърво може да бъде опасно. Например, по-голямата част от тиса е отровна. Ако претърпите нараняване или някаква щета, собственикът ще е отговорен за компенсацията, ако се обърнете към съда.

Опасни дървета

Местните власти имат правото да се справят с опасните дървета в частните имоти. Даден местен орган на властта може:
• да обезопаси дадено дърво, ако собственикът на земята, където е разположено дървото, поиска това – местните власти ще възстановят разходите по тази дейност, ако се извърши от собственика; и(или)
• да обезопаси дадено дърво на нечий друг имот, ако съседът, чиято собственост е под заплаха от дървото, поиска това, а собственика на земята, където е разположено дървото, е неизвестен; и(или)
• да изпрати предупреждение на някого, който притежава опасно дърво и това дърво заплашва да повреди собствеността на съседа, а съседът е поискал от местните власти да предприемат необходимите действия. Собственикът на дървото трябва да се съобрази с предупреждението. Ако не го направи, местните власти ще предприемат необходимите действия и ще възстановят разходите за щетите, направени от собственика. Собственикът може да подаде жалба срещу предупреждението в окръжния съд.
Ако желаете местните власти да предприемат някакви действия, трябва да се свържете със службата по планиране или технически услуги, които ще проверят състоянието на дървото. От местните власти зависи да решат дали дървото е опасно или не. Ако се сметне за безопасно, не е необходимо да се предприемат каквито и да било действия.

Корени

Ако корените на съседското дърво се разпростират във вашия имот, те могат да бъдат премахнати, като се използва възможно най-безболезнения начин, освен ако дървото не е защитено. Ако се наложи да влезете в собствеността на съседа, за да извършите тази дейност, трябва да отправите съответното предупреждение.
Можете да се консултирате и със застрахователите ви, ако има вероятност имота ви да бъде повреден от корените. Ако корените вече са причинили някаква вреда, собственикът на дървото е длъжен да изплати компенсация, но трябва да се докаже, че собственика на дървото е знаел, или е трябвало да знае, за опасността.

Заповеди за защита на дърветата

Ако искате съседът ви да няма право да отсече дадено дърво, можете да се свържете с местните власти, за да проверите дали могат да ви издадат заповед за защита на дървото. Всички дървета, които се намират в Защитена зона са автоматично защитени.

Категория: