Юридически професии в Англия и Уелс – съдебна власт

-

В тази статия ще ви запознаем с някои от основните юридически професии в Англия и Уелс и по-специално в съдебната власт.

Официалният сайт на съдебната власт в Обединеното кралство е http://www.judiciary.gov.uk. Съдиите могат да работят на пълно или непълно работно време и заседават в различни съдилища и трибунали.

Съдии на пълно работно време

Съдиите на пълно работно време (Full-time judges) могат да бъдат:

 • Главен съдия (Lord Chief Justice)

Главният съдия е главата на съдебната власт в Англия и Уелс от 2006 година насам. Преди това тази роля се изпълняваше от лорд-канцлера (Lord Chancellor). Главният съдия ръководи наказателното правораздаване и председателства съдилищата.

 • Председатели на отделения (Heads of division)

Председателите на отделения са четирима старши съдии, които оглавяват останалите сфери на компетентност. Позициите им са: председател на Гражданското отделение на Апелативния съд (Master of the Rolls (Civil)), председателя на Отделението на кралската скамейка (President of the Queen’s Bench Division), председателя на Семейното отделение (President of the Family Division) и председателя на Канцлерското отделение (Chancellor of the High Court (Chancery).

 • Съдии от Апелативния съд (Lords Justices of Appeal)

Teзи съдии заседават в Апелативния съд (Court of Appeal), където се разглеждат граждански и наказателни дела.

 • Съдии от Висшия съд (High court judges)

Заседават във висшия съд, където се разглеждат най-сложните граждански дела. Съдиите от висшия съд понякога разглеждат и най-сериозните и деликатни наказателни дела в Кралския съд (Crown Court).

 • Областни съдии (Circuit judges)

Областните съдии разглеждат най-често наказателни, граждански и семейни дела.

 • Районни съдии (District judges)

Te разглеждат само граждански дела. Работата им в повечето случаи се извършва в канцеларии, а не в публични съдебни заседания. Районните съдии имат и правомощията да гледат дела по искове, подадени до окръжния съд (county court), когато санкциите са под определен финансов минимум. Делата, които надвишават този минимум се гледат от областните съдии. Районните съдии разглеждат 80% от всичките граждански дела в Англия и Уелс.

 • Районни съдии в магистратски съдилища (District judges (magistrates’ courts))

Тези съдии бяха известни в близкото минало като „платени магистрати“ (stipendiary magistrates). Те заседават само в магистратските съдилища и разглеждат различните дела, които се разглеждат от магистратите, но най-вече помагат за работата по дела, които са продължителни и с по-сложен характер.

 • Служители и длъжностни лица във Висшия съд (High court masters and registrars)

Toва са съдии, които се произнасят по процесуални въпроси и разглеждат голяма част от гражданските дела в Канцлерското отделение и Отделението на кралската скамейка на Висшия съд.

Съдии на непълно работно време

Съдиите, които работят на непълно работно време (Part-time judges) обикновено са назначени на работа за период от поне 5 години, при спазване на ограниченията за максимална възраст. Основните видове съдии на непълно работно време са:

 • Заместник-съдия във Висшия съд (Deputy high court judge)

Teзи съдии работят само по заместване и заседават в едно или няколко отделения на Висшия съд.

 • Регистратори (Recorders)

Регистраторите имат правомощия като тези на областните съдии, но те се занимават предимно с по-леки и не толкова сложни казуси.

 • Заместник-районни съдии (Deputy district judges)

Заседават в окръжните съдилища и в районните деловодства на Висшия съд. Те разглеждат делата с най-ниска сложност, стига да попадат в компетенцията на районния съд.

 • Заместник-районни съдии в магистратските съдилища (Deputy district judges (magistrates’ courts))

Тези съдии се наричат още и „действащи платени магистрати“ (аcting stipendiary magistrates) и се занимават с дейност, която е много сходна с тази на районните съдии в магистратските съдилища на пълно работно време.

 • Заместник-служители и длъжностни лица във Висшия съд Deputy high court masters and registrars)

Занимават се със същите неща, които вършат и техните колеги на пълно работно време.

Съдии в трибуналите

В трибуналите се разглеждат средно по милион дела на година, които засягат широк кръг от казуси и спорове. Обикновено в трибуналите се заседава в състав, който включва правно квалифициран председател или съдия, подкрепяни от други непрофесионални членове, които имат експертни знания в конкретни правни области.

В трибунала няма съдебни заседатели, а съдията (tribunal judge) няма право да задържа под стража загубилата в делото страна. Главната цел на трибунала е да се опита да разреши успешно спора между две страни и да компенсира спечелилата делото страна.

Магистрати

Магистратите (Magistrates) са познати още като „мирови съдии“ (justices of the peace) и се занимават с 95% от наказателните дела в Англия и Уелс. Над 30,000 магистрати изпълняват задълженията си по райони и заседават през не по-малко от 26 полудни в годината. От магистратите не се изисква да имат правна квалификация и тяхната работа е неплатена. Те обикновено заседават в състав от 3 души като единият от тях е председател и ръководи състава и се изказва от името на всичките. Съставът винаги се подкрепя от секретар с правна квалификация, който съветва членовете му по правни и процедурни въпроси.

Магистратите се занимават с наказателни дела, които са свързани с леки престъпления, като например, дребни кражби, щети с престъпен характер, нарушаване на обществения ред, престъпления на пътя и др.

Полезни връзки: