Юридически професии в Северна Ирландия

-

Остана да ви запознаем единствено с основните юридически професии в Северна Ирландия, които са:

 • Съдии (Judiciary);
 • Прокурори (Prosecutors);
 • Адвокати, пледиращи във висши съдебни инстанции (Barristers);
 • Юристи (Solicitors) и др.

Нека разгледаме професиите по-подробно.

Съдии

В Северна Ирландия съществуват следните съдийски длъжности:

 • Главен съдия (Lord Chief Justice) — глава на правосъдната система;
 • Съдии от Апелативния съд (Lords Justices of Appeal);
 • Съдии от Висшия съд (High court judges);
 • Главни съдии във Върховния съд (Masters of the Supreme Court);
 • Съдии от окръжния съд (County court judges);
 • Районни съдии (окръжен съд) (District judges (county court));
 • Районни съдии (магистратски съд) (District judges (magistrates court));
 • Непрофесионални магистрати (Lay magistrates);
 • Коронери (Coroners).

Прокурори

Прокурорите и тяхната служба са отговорни за повдигането на обвинения по наказателните дела, разследвани от полицията в С. Ирландия. Прокурорската служба попада под контрола на  Службата на главния прокурор (Office of the Attorney General), а не на Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Court Service). Ръководи се от директора на Прокуратурата на Северна Ирландия (Director of Public Prosecutions for Northern Ireland), като той изпълнява задълженията и функциите си под надзора на главния прокурор.

В прокурорската служба има и заместник-директор на Прокуратурата (Deputy Director of Public Prosecutions). Той има всички правомощия, с които разполага и директорът, но може да ги упражнява само под неговото ръководство и контрол.

Директорският и заместник-директорският пост са публични длъжности и назначаването на хора за тях се прави от главния прокурор.

Прокурорската служба решава дали да повдигне обвинения срещу лица, извършили криминално деяние. Службата обмисля какви са правилните обвинения и ако намери такива, повдига дело в съда.

Прокурорът представя доказателствата в съда от името на Короната (The Crown), има право да призовава и разпитва свидетели, а след като делото приключи, прави обобщено представяне на доказателствата в съда от името на Короната.

Адвокати (Lawyers)

 • Адвокати, които имат правото да пледират във висши съдилища (Barristers, Advocates)

В Северна Ирландия адвокатите, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции, се делят на адвокати, членуващи в съвет на старшите адвокати (senior council), известен и като Кралски съвет (Queen’s council) и адвокати, членуващи в съвет на младшите адвокати (junior council).

Адвокатската колегия на Северна Ирландия е сдружение на независими адвокати, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции. Седалището им се намира в Адвокатската библиотека в Белфаст (Bar Library in Belfast). Колегията е орган на адвокати-специалисти, които имат опит в областта на съдебните спорове, до които обществеността има достъп чрез юристи и в ограничен брой случаи, чрез пряк професионален достъп.

 • Юристи и юрисконсулти (Solicitors & Legal Advisers)

Обществото на юристите е регулаторният орган в Северна Ирландия , който регламентира образованието, отчетната документация, дисциплината и професионалната етика на юристите. Неговата роля е да поддържа независимостта, етичните норми, професионалната компетентност и качество на услугите, предлагани на хората. Юристите могат да специализират в конкретна област или могат да бъдат общопрактикуващи юристи.

 • Нотариуси (Notaries)

В Северна Ирландия всички юристи са лица, упълномощени да привеждат под клетва. Това означава, че те могат да удостоверяват истинността на официални документи (различни от изготвените от самите тях или техните опоненти по дело). Някои юристи са държавни нотариуси (notaries public), което означава, че те могат да удостоверяват истинността на документи, които ще бъдат използвани в чужбина.

 • Адвокати по патентно право и търговски марки (Litigators)

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят правни консултации на клиентите си по отношение на патенти, търговски марки, дизайн и авторско право. Те могат и да представляват своите клиенти пред специализираните съдилища по интелектуална собственост.

Повечето адвокати по патентно право и търговски марки работят в правни кантори. Много от тях работят в специализирани кантори, а някои работят и в партньорство с адвокати — юридически съветници. Освен това значителна част от тях работят за промишлени предприятия като юрисконсулти.

Адвокатите по патентно право и търговски марки могат да представляват своите клиенти в съда, също както адвокатите — юридически съветници по дела за интелектуална собственост, включително могат да упълномощят адвокат, който има право да пледират във висшите съдебни инстанции да се яви по делото.

Други професии

 • Деловодители (Clerks)

Деловодителите и останалите членове на съдилищата в Северна Ирландия са държавни служители без юридическа квалификация. Те се занимават само с административните въпроси.

Работата на деловодителите е да предоставят необходимите документи на съдиите и да се грижат за всички други съдийски административни нужди. Макар, че съдебният персонал може да консултира хората по съдебните въпроси и процедури, то реално никой от тях не може да даде компетентно юридическо мнение или консултация.  Всички членове на съдебния персонал се наемат на работа от Съдебната служба на Северна Ирландия.

 • Служители по принудително изпълнение (Enforcement Officers)

Служителите по принудително изпълнение са държавни служители, наети на работа от Съдебната служба на Северна Ирландия. Те се занимават с изпълнението на решения по граждански дела чрез Службата за изпълнение на решения (Enforcement of Judgements Office). Taзи служба от своя страна изпълнява решенията по гражданските дела в магистратските и окръжните съдилища, както и решения по дела във Висшия съд.

Полезни връзки: