Mortgage – Ипотека

-

Можете да заемете пари, ако искате да си купите жилище. Този, който заема парите предлага жилището като гарант за заема. Кредиторът упражнява законен контрол върху имуществото – при положение, че не се придържате към уговорените вноски, кредиторът може да ви отнеме имуществото. Това е известно като mortgage. Заемът ще бъде за точно определен период и този, който заема парите ще изплаща и лихва.
Има няколко вида mortgage. Най-често срещаните са:
repayment mortgage (ипотека на изплащане). Това е mortgage, при която заетият капитал се изплаща постепенно през периода на заема. Капиталът се изплаща на месечни вноски, заедно с лихвата. Количеството на постепенно изплащаният капитал се увеличава с течение на времето, докато стойността на лихвата намалява;
endowment mortgage. Тази mortgage се състои от две части: заем от building society (организация, която отпуска жилищни заеми на членовете си) и endowment-полица от застрахователна компания. Вие изплащате лихвата по заема на building society на месечни вноски, но всъщност не изплащате самия заем. Endowment-полицата също се изплаща месечно на застрахователната компания. В края на периода на mortgage, идва и крайния срок на полицата, при което се получава една глобална сума, която покрива заема от building society;
pension mortgage. Тази mortgage е предимно за самонаети хора. Месечните вноски се състоят от изплащане на лихва по заема и вноски към дадена пенсионна програма. Когато този, който е заел парите се пенсионира, се е натрупала глобална сума, която покрива заема.
Mortgage може да се осигури от множество различни източници, като: банки, building society, застрахователни компании (въпреки че те отпускат само endowment mortgage), финансови къщи и специализирани mortgage-компании. Някои големи строителни компании могат да организират mortgage за своите новопостроени жилища.

Имам endowment mortgage и ми казаха, че в края на периода няма да има достатъчно пари, за да се изплати жилището. Какво мога да направя?
Съществуват над 10 милиона endowment-полици във Великобритания, които са свързани с mortgage. Една endowment mortgage включва лихва – само за mortgage, и вноска (endowment-полица). През mortgage-периода (обикновено 20 или 25 години), на mortgage-кредитора се изплаща лихва по заема и месечна застрахователна премия по вашата endowment-полица. Застрахователните премии се инвестират с намерението, че в края на периода ще се събере достатъчно капитал за изплащането на mortgage. Ако вашата endowment-полица не постигне тази цел, вие ще изпаднете в дефицит и ще трябва да изплатите останалата част от дължимата сума по друг начин.
Много хора се отказват от endowment-полици, защото не са изгодни за тях. Има много причини, поради които една endowment-полица няма да е подходяща за вас, но като цяло, ако не са ви информирали за рисковете, които съпътстват инвестиционните продукти при изплащане на вашата mortgage, имате право да подадете оплакване. Повече информация по проблемите с endowment-полиците можете да получите от Financial Service Authority (0845 606 1234; www.fsa.gov.uk).

Използване на брокер при получаването на mortgage

Вместо директно да отидете при някой кредитор, като building society, за да получите mortgage, за тази цел може да бъде използван брокер. Брокерът може да бъде агент по недвижими имоти, или mortgage-брокер, или застрахователен брокер. Като агент, той ще представлява хората пред източниците на mortgage-заеми, за да им помогне да си купят жилище.
Брокерът може да се използва, когато сте затруднени при получаването на mortgage директно от кредитора, например, когато:
• необходимата mortgage е особено голяма;
• по някакъв начин видът на имуществото и необичаен;
• повече от двама човека желаят съвместно да закупят жилището;
• вие сте самонает и доходът ви не е постоянен.
Има правила относно това какъв хонорар могат да вземат брокерите за услугите си.

Категория: