Ombudsman for Estate Agent / Prisons and Probation Ombudsman

-

Ombudsman for Estate Agent
Ombudsman for Estate Agent разследва жалбите срещу членове на компании, ако вие сте загубил(а) пари или сте претърпял(а) неудобство понеже компанията:
• е нарушила законните ви права;
• се е отнесла неправомерно към вас;
• е обвинена за административна злоупотреба (включително неефективност и закъснение).
Ombudsman for Estate Agent няма да разгледа жалба, ако:
• жалбата не е срещу член на компанията;
• жалбата се разглежда, или е разгледана, от съда;
• жалбата се отнася до спор относно определено проучване;
• сумата по иска надвишава определено количество;
• жалбата е изпратена след повече от 6 месеца след като компанията, срещу която е отправена жалбата, е отправила крайната си оферта.
Можете да пишете на Ombudsman for Estate Agent (01722 333 306; www.oea.co.uk) като предоставите пълно подробности около жалбата ви.

Housing Ombudsman (само в Англия)
Housing Ombudsman Service може да се занимава с жалби за административна злоупотреба от всеки регистриран landlord (хазяин) или други частни landlord, които доброволно са се присъединили към програмата. Към жалбите, които могат да бъдат разгледани, спадат:
• неизпълнението на ремонтни дейности в рамките на разумното време;
• погрешно обвинение към наемател за неизплатени дългове, след което липсва информиране за направената грешка;
• по-голяма такса от тази на останалите наематели;
• неоснователен отказ за осигуряване на жилище или трансфер.
Ombudsman най-вероятно няма да разгледа жалби, които включват:
• сумата по наема или такси на услугите;
• въпроси, които са отнесени в съда или за които Ombudsman смята, че е по-добре да бъдат разгледани от съда;
• council наематели (жалбите могат да бъдат разгледани от Local Government Ombudsman).
Можете да пишете на Housing Ombudsman Service (020 7836 3630; www.ihos.org.uk) като предоставите пълни подробности около жалбата ви.

Prisons and Probation Ombudsman
Prisons and Probation Ombudsman може да разглежда повечето аспекти на отношението към затворниците в затворите, включително и дисциплинарни прослушвания. Освен това, се занимава и с жалби от хора с условни присъди. Prison and Probation Ombudsman може да реши дали дадено решение, взето от Prison Service, е правилно и дали са следвани съответните процедури при вземането на това решение. Тук се включват действията, предприети от затворническия състав, нает от частни компании, както и действия на инспектори, упражняващи контрол над престъпниците с условни присъди, и членове на Independent Monitoring Board.
Prison and Probation Ombudsman не може да разглежда жалби срещу действията на външни агенции, например, полицията, съдилищата или Имиграционния департамент.
Жалбите могат да бъдат подадени пред Prison and Probation Ombudsman (020 7276 2876 или 08450 0107938; www.ppo.gov.uk). Има строго определени срокове за разглеждането на жалбите.

Категория: